Entradas

Normativa Redes de Seguridad

El paso del temporal Gloria

Curs de Treballs en Alçada

Petzl RopeTrip 2018

Fira Industrial de Sabadell.

El mes passat es va realitzar la primera Fira Industrial de Sabadell i avui fem un balanç molt positiu d’aquesta. Va servir per acostar a les empreses i fer-les coneixedores de les últimes novetats i productes dels principals fabricants del sector industrial, diferents proveïdors tènien exposats els seus equips i van realitzar simulacres i demostracions de tot tipus. Empreses d’elevació i tracció, expositors d’eines electro-portàtils, maquinària elèctrica, elements de fixació, equips de mesurament, mitjans auxiliars d’accés, productes químics i d’higiene, protecció i seguretat, sistemes anticaigudes, sistemes d’evacuació i emergències, eines de tall i soldadura, etc, etc.
Col·laborem en l’esdeveniment gràcies a Tractel Ibèrica, realitzant un simulacre d’evacuació, en el qual voliemdonar a conèixer el sistema Derope, molt eficaç gràcies a la seva facilitat d’instal·lació i ús. Permet als usuaris amb una mínima formació realitzar una evacuació controlada.
Agrair tot el suport i facilitats que va oferir l’organització, Muntada Subministraments Industrials, que van fer d’aquesta fira tot un èxit. Esperem tornar-hi l’any que ve!

dsc_0558

dsc_0569

dsc_0566

Feria Industrial de Sabadell

El mes pasado finalizó la primera Feria Industrial de Sabadell. Hacemos un balance muy positivo de la misma. Sirvió para acercar a las empresas y hacerlas conocedoras de las últimas novedades y productos de los principales fabricantes del sector industrial, diferentes proveedores tenían expuestos sus equipos y realizaron simulacros y demostraciones de todo tipo. Empresas de elevación y tracción, exposición de herramientas electro-portátiles, maquinaria eléctrica, elementos de fijación, equipos de medición, medios auxiliares de acceso, productos químicos y de higiene, protección y seguridad, sistemas anti-caídas, sistemas de evacuación y emergencias, herramientas de corte y soldadura, etc, etc.

Colaboramos en el evento gracias a Tractel Ibérica, realizando un simulacro de evacuación, en el que queríamos dar a conocer el sistema Derope, muy eficaz gracias a su facilidad de instalación y uso. Permite a los usuarios con una mínima formación realizar una evacuación controlada.
Agradecer todo el apoyo y facilidades que ofreció la organización, Muntada Suministros Industriales, que hicieron de esta feria todo un éxito. Esperamos repetir el año que viene!

dsc_0558

dsc_0569

dsc_0566

Noves instal·lacions. Escola de formació per a treballs verticals i d’alçada.

La setmana passada vàrem realitzar el primer de molts cursos OF BASIC que anirem realitzant mensualment, a les noves instal·lacions de l’Hospitalet de Llobregat. Disposem d’emuladors per realitzar infinitat de maniobres per a treballs verticals i en alçada. Realitzem els tres nivells amb el programa formatiu d’Anetva, basat en el 2177/2004, de 12 de novembre, on s’indiquen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. BOE nº 274 13/11/2004. Així com cursos específics segons l’activitat que desenvolupi cada empresa. Nivells inicials i avançats per a tot tipus de cursos, poda, estructures, talussos, instal·lació de línies de vida, espais confinats, rescat, etc.
Accés Seguretat Vertical és l’únic centre acreditat a Catalunya per impartir els cursos de treballs verticals d’ Anetva ( Associació Nacional d’empreses de Treball Verticals). Aquesta certificació et permet treballar en tota la Comunitat Econòmica Europea, ja que estan certificats per la Ecra (European Committee for Rope Access).

formacion400

centre-de-formacio

Nuevas instalaciones. Escuela de formación en trabajos verticales y en altura.

La semana pasada realizamos el primero de muchos cursos OF BASIC que vamos a ir realizando mensualmente, en las nuevas instalaciones de Hospitalet de Llobregat. Disponemos de emuladores para realizar infinidad de maniobras para trabajos verticales y en altura. Realizamos los tres niveles con el programa formativo de Anetva, basado en el 2177/2004, de 12 de noviembre, donde se indican las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE nº 274 13/11/2004. Así como cursos específicos según la actividad que desarrolle cada empresa. Niveles iniciales y avanzados para todo tipo de cursos, poda, estructuras, taludes, instalación de linieas de vida, espacios confinados, rescate, etc.
Accés Seguridad Vertical es el único centro acreditado en Cataluña para impartir los cursos de trabajos verticales de Anetva ( Asociación Nacional de Empresas de Trabajo Verticales). Esta certificación te permite trabajar en toda la Comunidad Económica Europea ya que están certificados por la Ecra (European Committee for Rope Access).

formacion400

centre-de-formacio