OBRA CIVIL

Principalment, ens dediquem a la execució d’obra civil, realitzant tractaments, consolidació, protecció de talussos i vessants naturals, i prevenció de despreniments i allaus de neu. Realitzem també obres subterrànies de consolidació de terrenys i obra civil d’alta muntanya.

  • Tractament i protecció de talussos
  • Sanejament de volums rocosos
  • Voladures
  • Canonades aèrees i drenatges
  • Perforacions
  • Murs de contenció i gabions
  • Treballs de muntanya