• puntos de anclaje
  • normativa de puntos de anclaje

Punts d’ancoratge (UNE-EN 795/A1/A2/ B)

Són dispositius de fixació dissenyats per ser fixats, mitjançant un ancoratge estructural /CE) sobre superfícies verticals, horitzontals o inclinades (parets, cobertes, columnes, …)