Serveis de manteniment i normativa

Informació General:

Segons la nova normativa  UNE EN 795:2012 y UNE EN 353, les línies de vida es consideren Equips de Protecció Individual, és per això que estan subjectes a les obligacions d’aquests equips, que requereixen ser revisades per personal qualificat en intervals màxims de 12 mesos, sense excepció. Passat aquest temps, l’equipament pot arribar a perdre la seva garantia i suposar un perill per a l’usuari.

Només una empresa autoritzada i acreditada, té accés als recanvis originals, així com les eines especials i necessàries per realitzar les comprovacions i possibles reparacions. També serà l’única que disposarà per part del fabricant d’assessorament i informació necessària per donar resposta a un possible problema.

Normativa aplicable: Les revisions s’han d’efectuar en compliment de la Directiva Europea 89/686/CE i les Normatives Europees EN795:2012 i EN353

Periodicitat de les inspeccions:

Segons la Norma UNE-EN 365:2005 sobre equips de protecció individual contra les caigudes en alçada, en el seu article 4.4 «Instruccions per revisions periòdiques». La Directiva Europea 89/686/CE i les Normatives Europees EN795 annex B paràgraf 3o i a EN353 article 2.1 apartats G i M on es recomana la necessitat de seguir les indicacions del fabricant: els sistemes anticaiguda hauran de ser revisats amb intervals de com a màxim 12 mesos o després d’haver retingut la càrrega d’una caiguda.

Curso OF BASIC para trabajos en altura y Prevencion de riesgos

Personal autoritzat per a les revisions:

Anualment, s’ha de realitzar una inspecció obligatòria a tots els dispositius de seguretat o ancoratges per certificar el seu ús. la inspecció serà realitzada per un tècnic amb la formació adequada, impartida pel fabricant dels sistemes instal·lats. En cas de ser necessari (reparació), el tècnic serà assistit durant la inspecció per operaris muntadors especialitzats en sistemes d’ancoratge acreditats pel fabricant.

Exigències del fabricant.

  1. Els sistemes tenen moltes característiques úniques i només els instal·ladors autoritzats que han estat formats i certificats poden inspeccionar o manipular aquests equipaments.
  1. La instal·lació s’ha de realitzar únicament amb components originals.
  1. Una ampliació, reparació, modificació que suposi la utilització de nous components, ha d’estar degudament acompanyada d’una nova declaració de conformitat que inclogui el material citat dins la totalitat de components que formen el sistema de seguretat.
  1. Queda totalment prohibida la combinació de components de diferents fabricants o marca existents en el mercat siguin o no en conformitat a la norma EN 795:2012
  1. La manipulació o reparació del sistema per empreses que no tinguin la acreditació pertinent, suposarà la pèrdua total de garanties dels equipaments.
  1. L’incompliment dels requisits i prohibicions detallades amb anterioritat poden generar importants perills en les instal·lacions i ocasionar greus lesions o fins i tot perill de mort als usuaris d’aquests sistemes.

Qui és el responsable en cas d’accident:

En estructures o edificis finalitzats, només existeixes dues figures responsables de la seguretat dels treballadors que són: la propietat de l’immoble i el contractista que du a terme els treballs o el manteniment a realitzar.
En cas que aquests treballs es realitzin per treballadors propis, la responsabilitat recaurà únicament sobre la propietat.
L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previstos, atenent els següents principis generals:

  • Evitar riscos.
  • Avaluar els riscos que no es poden evitar.
  • Combatre els riscos en el seu origen.
  • Adaptar el treball a la persona.
  • Tenir en compte l’evolució tècnica.
  • Substituir el que resulti perillós, per solucions que comportin el mínim o cap risc.
  • Planificar la prevenció.
  • Adoptar mesures que sobreposin la protecció col·lectiva a la individual.
  • Impartir les instruccions adequades als treballadors.

Formació:

La «Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95» estableix en el seu article 19 la necessitat de facilitar la formació específica als treballadors exposats a un risc específic. És per això que l’equip d’ACCÉS VERTICAL com a escola de  la Asociación Nacional de Trabajos Verticales (A.N.E.T.V.A) i recentment dins del Comitè Europeu E.C.R.A (European Committee for Rope Access), està capacitada per impartir, amb les millors garanties de qualitat, els cursos de formació per a l’ús dels sistemes instal·lats.

Formació especialitzada

Accés Vertical disposa d’un equip especialitzat per la formació tècnica en treballs verticals, ús d’elements de seguretat individual, verificació d’equips, … Consulti tots els cursos acreditats per ANETVA disponibles o bé els monogràfics personalitzats i , que impartim des de fa més de 5 anys.

Per a més informació:
Imagen formación para Seguridad Vertical

Instal·ladors

Els següents fabricants ens reconeixen com a instal·ladors habilitats pel muntatge i certificació dels seus equips en instal·lacions de seguretat vertical: