ACCÉS FORMACIÓ

ACCÉS FORMACIÓ
L’equip d’Accés Formació està format per formadors ANETVA y tècnics superiors en PRL que s’encarregarà d’impartir els cursos de seguretat en alçada, utilització de línies de vida i sistemes contra caigudes, espais confinats, zones ATEX y rescats urbans. Tota la formació està basada en els estàndards Europeus ECRA European Committe for Rope Access ) així com les Nacionals marcades per ANETVA Associació Nacional de Treballs Verticals ) i avalats pel sistema de qualitat Europeu ISO 9001.

El nostre centre de formació disposa de més de 300m2 d’instal·lacions i altures superiors als 12mts amb diferents emuladors on els alumnes, tutelats pels nostres instructors, podran realitzar tot tipus de maniobres simulant situacions reals de treball. Això fa que el nostre sistema formatiu sigui singular i sense precedents.

CONTINGUTS DEL CURS · DURACIÓ (4 hores)

Mòdul (teoria/pràctica):

  • Característiques tècniques de les PEMP.
  • Riscos específics en els treballs amb PEMP.
  • Prevenció d’accidents més freqüents.
  • Mesures de prevenció i protecció.
  • Dispositius de seguretat.
  • Actuacions de seguretat en l’us del PEMP.
  • Documentació i senyalització.
  • Operador PEMP.
  • Equips de Protecció Individual.
  • Conclusions.

CONTINGUTS DEL CURS · DURACIÓ (8 hores)

Mòdul Teòric: ( 20% )

 • Legislació vigent.
 • Definició d’espai confinat.
 • Identificació i tipologia.
 • Riscos generals.
 • Riscos específics.
 • Mesures preventives.
 • Protocols d’accés i sortida.
 • Protocols en cas d’emergència.

Mòdul Pràctic: ( 80% )

 • Confecció de nusos bàsics.
 • Utilització de sistemes d’accés.
 • Ús de l’ERA.
 • Equips de mesurament d’atmosferes.
 • Utilització de sistemes de elevació.
 • Pràctiques en emulador real.
 • Rescat i evacuació bàsic.

CURS TEULADES I COBERTES

CONTINGUTS DEL CURS · DURACIÓ (8 hores)

Mòdul Teòric: ( 20% )

 • Legislació i normativa.
 • Física aplicada a la caiguda.
 • Principals riscos associats.
 • Prevenció a taulades i cobertes.
 • Seguretat enfront condicions meteorològics
  adverses.
 • Manipulació de càrregues en alçada.
 • Equip i material para treballs en alçada.
 • Sistemes contra caigudes.

Mòdul Pràctic: ( 80% )

 • Confecció de nusos bàsics.
 • Protocols d’accés a + de 2mts alçada.
 • Conèixer i diferenciar sistemes homologats.
 • Maniobres amb sistemas homologats.
 • Avaluar riscos específics.
 • Tipologies d’ancoratge.
 • Instal·lació de línies de vida temporals.
 • Tècniques de rescat bàsiques.

CURS LÍNIES DE VIDA

CONTINGUTS DEL CURS · DURADA (8 hores)

Mòdul Teòric: ( 20% )

 • Procés normatiu. Directives CE.
 • Llei 31/1995 i normativa subsidiaria.
 • Normes UNE EN + Marcatge CE.
 • Dispositiu d’ancoratge.
 • Proteccions col·lectives.
 • Verificació i manteniment d’equips.

Mòdul Pràctic: ( 80% )

 • Instal·lacions de seguretat.
 • Confecció de nusos.
 • Equips de protecció individual per a línies de
  vida.
 • Instal·lació, verificació i protocol d’accés a
  línia de vida temporal.
 • Protocol d’accés a línia de vida fixa.
 • Maniobres normalitzades.
 • Coneixement i diferenciació de sistemes de
  seguretat homologats.
 • Avaluació de riscos específics.
 • Evacuació de línia de vida.

Curs per a  talús i fronts rocosos.
(Accés i posicionament per cordes).

CONTINGUTS DEL CURS · DURACIÓ ( 8 hores)

Mòdul Teòric: ( 20% )

 • Coneixements legislatius i normatius bàsics.
 • Criteris i normes de seguretat básiques.
 • Aplicació de la normativa sobre EPI i equips de treball.
 • Característiques especials del treball.
 • Sistemes d’accés i posicionament.
 • Tipologia d’ancoratges en talussos.
 • Muntatge d’instal·lacions de capçalera.

Mòdul Pràctic: ( 80% )

 • Confecció de nusos bàsics.
 • Progressions avançades i especials.
 • Planificació i supervisió.
 • Organització dels recursos.
 • Avaluació dels riscos específics.
 • Evacuació i Rescat bàsic.
 • Instal·lació de posicionadors.
 • Tècniques de rescat bàsic.

Curs Torres i Antenes.
CONTINGUTS DEL CURS · DURACIÓ ( 8 hores)

Mòdul Teòric: ( 20% )

 • Legislació vigent RD2177/2004.
 • Física aplicada a la caiguda.
 • Principals riscos associats.
 • Seguretat enfront a condicions meteorològiques adverses.
 • Manipulació de càrregues en alçada.
 • Equip i material de per treballs en alçada.
 • Sistemes d’accés i contra caigudes.

Mòdul Pràctic: ( 80% )

 • Confecció de nusos bàsics.
 • Estudi de casos singulars
 • Conèixer i diferenciar sistemes homologats.
 • Progressió per estructures.
 • Avaluació de riscos específics.
 • Tipologia d’ancoratges.
 • Instal·lacions de capçaleres.
 • Tècniques de rescat bàsiques.

Curs Treballs en alçada.
CONTINGUTS DEL CURS · DURACIÓ ( 8 hores)

Mòdul Teòric: ( 20% )

 • Legislació y normativa.
 • Física aplicada a la caiguda.
 • Principals riscos associats.
 • Seguretat enfront a condicions meteorològiques adverses.
 • Manipulació de càrregues en alçada.
 • Equip i material de per treballs en alçada.
 • Sistemes contra caigudes.

Mòdul Pràctic: ( 80% )

 • Confecció de nusos bàsics.
 • Protocols d’accés a +2mts d’alçada.
 • Conèixer i diferenciar sistemes homologats.
 • Progressió per estructures.
 • Tipologia d’ancoratges.
 • Instal·lació de línies de vida temporals.

CURSOS ANETVA

Programa formatiu acreditat per ANETVA
Asociación Española de Empresas de Trabajos Verticales:

 CURS OF BASIC

 CURS OF II

 CURS OF III

CURSOS ESPECIALITZACIÓ

 MONOGRÀFICS

CURSOS GWO

 FORMACIÓ GWO

DOCUMENTACIÓ

Aquí disposa dels documents necessaris
per realitzar la inscripció al curs:

PROGRAMA FORMATIVO

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN


logo_fundacio_tripartita

Documentació per la bonificació a través
de la Fundació Tripartita:

 INFORMACIÓN GENERAL

 CONTRATO AFILIACIÓN

 SIMULADOR DE CRÉDITO