CURS OF III

(Curs Avançat de Treballs en alçada)

    • Persones amb experiència en tècniques d’accés i posicionament per cordes, acostumades al maneig d’equips de seguretat i equips de treball. Persones destinades a planificar i supervisar els treballs verticals i amb coneixements de la normativa sobre seguretat i prevenció de riscs.
    • Aquelles persones que vulguin accedir a aquest curs sense haver realitzat el curs de nivell inferior, hauran de realitzar prèviament una verificació del nivell anterior. Per informació sobre dates i requisits hauran de posar-se en contacte amb ANETVA.
 • Conèixer i saber interpretar correctament la legislació i normativa aplicable als treballs verticals.
 • Adquirir els coneixements tècnics bàsics per la instal·lació de paraments de treball i seguretat de caràcter especial.
 • Comprendre la importància de l’adquisició d’hàbits de conducta en el treball que persegueixin la autoprotecció personal.
 • Conèixer tècniques de dinàmica de grup i habilitats socials, per la seva aplicació en l’organització d’equips humans de treball.
 • Conèixer tècniques per la supervisió i verificació de projectes d’obra de Treballs Verticals.
 • Conèixer tècniques avançades d’evacuació urgent de persones accidentades en suspensió, així com dispositius específics.
    • 40 hores repartides en cinc jornades
 • Legislació i normativa.
 • Procés normatiu. Directives CE.
 • Llei 31/1995 i normativa subsidiària.
 • Normes UNE i EN.
 • Instal·lacions de seguretat i subjecció de caràcter especial.
 • Tipologia de situacions.
 • Supervisió i seguiment d’obra.
 • Fitxes de verificació d’equips.
 • Fitxes de visita i control d’obra.
 • Registres d’operaris i mètodes de treball.
 • Avaluació de riscs específics.
 • Planificació de l’evacuació de persones accidentades en alçada suspeses dels equips de protecció.
 • Estudi de casos.
 • Tècnica de seguretat davant situacions meteorològiques adverses. Equips d’emergència.
 • Coordinació d’equips humans de treball.
 • Habilitats socials.
 • Dinàmica de grups.
 • Treball en equip.
 • Muntatge d’instal·lacions de seguretat i paraments de treball de caràcter especial.
 • Espais confinats.
 • Instal·lacions horitzontals.
 • Línies de vida.
 • Tècniques avançades d’evacuació urgent de persones ferides en alçada.
 • Ascens de ferits.
 • Descens assistit.
 • Utilització d’evacuadors. Manipulació de càrregues en alçada.
 • Avaluació dels continguts del curs.
 • Assegurança d’accidents. (en cas de ser necessari  3 € per alumne i dia aproximadament).
 • La prova avaluativa d’aquest nivell professional consistirà en la realització escrita d’un pla de treball i seguretat en una obra de treballs verticals, en base a una serie de consideracions i requisits indicats per l’avaluador.

CURSOS ANETVA

Programa formatiu acreditat per ANETVA
Asociación Española de Empresas de Trabajos Verticales:

 CURS OF BASIC

 CURS OF II

 CURS OF III

CURSOS ESPECIALITZACIÓ

 MONOGRÀFICS

CURSOS GWO

 FORMACIÓ GWO

DOCUMENTACIÓ

Aquí disposa dels documents necessaris
per realitzar la inscripció al curs:

PROGRAMA FORMATIU

 FORMULARI D’INSCRIPCIÓ


logo_fundacio_tripartita

Documentació per la bonificació a través
de la Fundació Tripartita:

 INFORMACIÓ GENERAL

CONTRACTE D’AFILIACIÓ

 SIMULADOR DE CRÈDIT