OF BASIC

(Curs Bàsic de Treballs en Alçada)

  • Persones amb poca o sense experiència en tècniques d’accés i posicionament per codres.
  • Conèixer els criteris i normes de seguretat bàsiques que s’han d’aplicar durant el desenvolupament de treballs sobre paraments verticals.
  • Conscienciar sobre la importància d’adquirir hàbits de conducta que garanteixen la autoprotecció individual i col·lectiva.
  • Adquirir els coneixements tècnics bàsics per la progressió per cordes.
  • Conèixer l’aplicació pràctica de la normativa sobre Equips de Protecció Individual i Prevenció de Riscos Laborals.
  • Conèixer les normes d’utilització, manteniment i conservació dels diferents dispositius i equips de protecció.
  • 40 hores repartides en cinc jornades
   • Els equips de protecció individual (E.P.I.) en els treballs d’alçada: característiques, tipologia, conservació i maneig. Normativa CE aplicable.
   • Seguretat i Prevenció en els treballs verticals.
   • Elements bàsics de la física aplicada al comportament del material durant el seu ús.
   • Verificació de l’equip.
   • Maneig del material.
   • Nusos fonamentals.
   • Progressió per cordes, descensos i ascensos normalitzats.
   • Utilització d’anticaigudes per cordes ens ascens i descens.
   • Sistema de treball.
   • Senyalització i proteccions materials contra el roçament i les arestes.
   • Pas de fraccionaments i canvis de línia.
   • Pas de nusos.
   • Manipulació de càrregues en alçada.
   • Maniobres bàsiques de rescat de persones accidentades en suspensió.
   • Coneixements de les mesures de seguretat davant condicions meteorològiques adverses.

CURSOS ANETVA

Programa formatiu acreditat per ANETVA
Asociación Española de Empresas de Trabajos Verticales:

 CURS OF BASIC

 CURS OF II

 CURS OF III

CURSOS ESPECIALITZACIÓ

 MONOGRÀFICS

CURSOS GWO

 FORMACIÓ GWO

DOCUMENTACIÓ

Aquí disposa dels documents necessaris
per realitzar la inscripció al curs:

PROGRAMA FORMATIU

 FORMULARI D’INSCRIPCIÓ


logo_fundacio_tripartita

Documentació per la bonificació a través
de la Fundació Tripartita:

 INFORMACIÓ GENERAL

CONTRACTE D’AFILIACIÓ

 SIMULADOR DE CRÈDIT