EDIFICACIÓ

Departament especialitzat en la remodelació, restauració i conservació integral d’exteriors i interiors dels edificis. El nostre equip està composat per diferents tipus de professionals i industrials, que amb experiència en diferents especialitats del sector de la construcció com la paleteria, la pintura, el tractament de la fusta, els treballs de manyà, soldadures, restauració de pedra i marbre, reforços estructurals, muntatges especials, etc.

Tots els professionals han estat formats per Accés Seguretat Vertical, perquè puguin dur a terme les seves tasques en altura, amb seguretat i garanties. Segons el tipus d’obra a realitzar, avaluem la millor manera d’accedir a la zona de treball, per així, rendibilitzar el rendiment de les partides, bé sigui muntant bastides, plataformes elevadores, bastides penjades o utilitzant tècniques d’accés i posicionament per cordes.

Accés Vertical, posa a disposició del client, a un equip tècnic, amb la finalitat de diagnosticar i detectar les patologies existents; a més de dura la direcció i el control de l’execució de la obra, conjuntament amb el departament de prevenció de riscos, qualitat i medi ambient.

Un accés mitjançant tècniques de treballs verticals és la millor opció per la gran quantitat de tasques de rehabilitació, restauració i conservació per interiors i exteriors d’edificis. Evitem montar bastides, aconseguint reduir el temps d’actuació i reduint també els costos de manera significativa.

 • Rehabilitació de façanes i patis
 • Conservació de patrimoni històric
 • Impermeabilitzacions de cobertes
 • Sanejaments d’energia i proteccions preventives
 • Reparació de fissures, esquerdes i coqueres
 • Reparacions de formigó
 • Reforços estructurals i tractaments d’aluminosis
 • Instal·lació de xarxes de subministrament, desaigües i sortides de fums
 • Instal·lació de lluernes i claraboies
 • Gestió de la publicitat en façanes amb les principals empreses
 • Neteja de façanes
 • Segellat de fissures, esquerdes i juntes de dilatació
 • Tractaments hidròfugs de protecció
 • Revestiments ignífugs per a bigues
 • Treballs de paleteria i clavegueram
 • Fixació d’aplacats
 • Pintura en general
 • Reparacions i repujats de formigó
 • Tractaments  anticarbonatació
 • Reforços estructurals i tractaments d’aluminosi
 • Restauració d’ornaments i motllures originals
 • Instal·lació de canals de recollida d’aigües pluvials
 • Neteja de graffitis
 • Instal·lació de dispositius antiocells
 • Cobertes tradicionals, pavimentació mitjançant «alboardillas» ceràmiques i teules àrabs
 • Cobertes de pissarra
 • Cobertes d’onduline i panells sandwich metàl·lics
 • Aplicació de revestiments elàstics
 • Substitució de canals de recollida d’aigües pluvials d’obra i de xapa
 • Col·locació de xarxes antidespreniments
 • Col·locació de viseres de protecció en planta baixa

DIRECCIÓ FACULTATIVA

La direcció facultativa o direcció d’obra és el grup de professionals en els quals recau la responsabilitat de dirigir les obres de construcció. Entre les seves atribucions, hi ha la supervisió i la correcta execució de les obres segons el projecte arquitectònic i les bones pràctiques, així com controlar la qualitat dels materials i la seva correcta posada en obra.

 • Redacció de projectes
 • Redacció d’informes
 • Plans de seguretat
 • Diagnòstic de patologies. Pressupostos sense compromís
 • Tramitació de la Inspecció Tècnica d’Edificis obligatòria. ITE
 • Tramitació llicències. Direcció d’obra
 • Tramitació de subvencions