Noves NTP sobre Treballs Verticals

En aquest 2018 neixen les noves NTP‘s sobre les tècniques d’accés i posicionament per cordes Tècniques de treballs verticals ), que deixen enrere les antigues NTP682NTP683 i NTP684, redactades el 2005. I és gràcies al INSSBL Instituto Nacional de SeguridadSalud y Bienestar en el Trabajo ), juntament amb l’Associació Nacional de Trabajos Verticales ANETVA ) i al Mutua ASEPEYO, que es redacten les noves directrius a seguir no sols per als especialistes a camp, sinó, per empreses contractistes, tècnic en prevenció i companyies que ofereixin aquest tipus de servei. És a dir, que ja es disposa d’un nou punt de partida en matèria de seguretat i bones pràctiques en l’execució, planificació i supervisió dels denominats col·loquialment «treballs verticals».

Però que menciona les noves notes tècniques de prevenció?

Doncs bé, les notes tècniques de prevenció NTP1108NTP1109NTP1110 i NTP1111, complementen l’actual RD2177/04, i defineixen clarament el marc normatiu vigent, els protocols de seguretat, sistemes d’accés, materials a utilitzar, així com, maniobres específiques de treball

La NTP1108, té com a objectiu l’estudi i l’anàlisi dels diferents riscos associats a la realització de treballs verticals, els equips de treball utilitzats, així com les mesures necessàries per a prevenir-los. En aquesta trobem explicacions tan rellevants com són » els camps d’aplicació«, els «factors de risc», les caigudes a diferent nivell, la possible caiguda de material o objectes, o els riscos ergonòmics que poden ocasionar per una mala formació. Al seu punt quatre, explica les «mesures de prevenció i protecció«, que han de quedar redactades en l’elaboració obligatòria dels procediments de treball, mentre que al seu punt cinquè, es descriuen els processos de «manteniment i revisió dels equips» a dur a terme durant aquesta pràctica professional i on es deixa clara i de forma explícita que haurà de ser personal competente para ello o facultadohabilitado o autorizado por el fabricante, qui podrà realitzar aquest tipus de manteniment/revisió. Finalment al seu punt sis, és fa referència a la «formació«, i on simplement relaciona l’article 19 de la LPRL 31/1995 i la formació específica de l’annexe II 4.4.1f del RD1215/1997, que queda lluny de concretar el nombre d’hores necessàries per cometré professionalment i amb seguretat els treballs verticals.

L’objectiu de la NTP1109, és donar a conèixer els diferents tipus i característiques de les tècniques d’instal·lació de les capçaleres per a la connexió de les cordes de treball i seguretat, de manera que garanteixen la seguretat dels treballadors i treballadores durant l’execució dels treballs verticals i ser així, una nota tècnica bàsica en la seguretat i de caràcter complementari a la resta de les noves NTP‘s.

Per altra banda, la NTP1110 pretén donar a conèixer els principals elements, components i dispositius que formen part del sistema d’accés per cordes, així com les seves característiques principals i les funcions que ofereixen, a més s’inclouen aquells equips auxiliars que són utilitzats per al desenvolupament dels treballs verticals, la normativa vigent aplicable, així com les necessitats de manteniment, conservació i de realitzar inspeccions periòdiques dels equips.

Hem de remarcar amb especial alegria, que aquesta NTP i quasi amb caràcter incisiu, fa menció reiterada de la importància d’utilitzar equips conforme a la normativa Europea EN12841 sobre dispositius de regulació per corda, així com la importància de l’ús de casc adequats per aquesta activitat, ja que tot hi complir la mateixa normativa que el casco convencionals EN397), tenen característiques que els diferencien notablement. Tot seguit també, menciona l’importància del ús de protectors de corda com a medi auxiliar o l’ús de les «cadiretes», que tot hi que no es pot considerar un EPI, el seu ús representa un element imprescindible per a la realització dels treballs verticals.

Per finalitzar, la NTP1111, descriu literalment les tècniques de progressió i altres maniobres bàsiques com el canvi de corda i el pas de fraccionament, tancant així, la sèrie de NTP‘s que actualitzen les NTP682NTP683 i la NTP684.

Per part nostra, tan sols donar les gràcies a l’INSSBL, a les entitats privades, centres de formació, a l’Associació Nacional de Treballs verticals ANETVA ), i a tots els tècnics en prevenció relacionats, que s’han bolcat en el desenvolupament d’aquest nous continguts i que estem segurs que serà un nou inici en matèria de seguretat.

Ens veiem a les alçades!!