Tramitacions i control documental

En qualsevol obra de rehabilitació, on s’accedeixi mitjançant tècniques de treballs verticals, es requereixen una serie de comprovacions i tràmits previs a l’obra. A més de verificar un correcta utilització dels materials, és primordial verificar la formació dels treballadors que intervindran i la protecció a tercers contemplada.
Tots els operaris de l’obra (mínim 2)han de disposar de l’acreditació professional d’Anetva (o similar) que consisteix en un curs de formació especialitzat de 40 hores. A més d’una formació específica de 20 hores de prevenció de riscos laborals del sector de la paleteria, o de la tasca específica a realitzar. És indispensable també designar un responsable de seguretat que actuï com a recurs preventiu amb una formació mínima de 60 hores com a tècnic intermedi en prevenció de riscos laborals.
Un tècnic competent, haurà de realitzar un projecte executiu, un estudi i un pla de seguretat i salut específic, que serà aprovat pel coordinador de seguretat designat, identificant els possibles riscos que puguin ocórrer en cadascuna de les fases de l’obra. Caldrà també comunicar a la delegació territorial l’obertura del centre de treball.
És molt important abans de iniciar qualsevol obra verificar que la empresa seleccionada disposa de totes les acreditacions de formació en treballs verticals i prevenció de riscos laborals. A més de que realitzi tots els tràmits necessaris per a la legalització de l’obra.