Noves instal·lacions. Escola de formació per a treballs verticals i d’alçada.

La setmana passada vàrem realitzar el primer de molts cursos OF BASIC que anirem realitzant mensualment, a les noves instal·lacions de l’Hospitalet de Llobregat. Disposem d’emuladors per realitzar infinitat de maniobres per a treballs verticals i en alçada. Realitzem els tres nivells amb el programa formatiu d’Anetva, basat en el 2177/2004, de 12 de novembre, on s’indiquen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada. BOE nº 274 13/11/2004. Així com cursos específics segons l’activitat que desenvolupi cada empresa. Nivells inicials i avançats per a tot tipus de cursos, poda, estructures, talussos, instal·lació de línies de vida, espais confinats, rescat, etc.
Accés Seguretat Vertical és l’únic centre acreditat a Catalunya per impartir els cursos de treballs verticals d’ Anetva ( Associació Nacional d’empreses de Treball Verticals). Aquesta certificació et permet treballar en tota la Comunitat Econòmica Europea, ja que estan certificats per la Ecra (European Committee for Rope Access).

formacion400

centre-de-formacio

Nuevas instalaciones. Escuela de formación en trabajos verticales y en altura.

La semana pasada realizamos el primero de muchos cursos OF BASIC que vamos a ir realizando mensualmente, en las nuevas instalaciones de Hospitalet de Llobregat. Disponemos de emuladores para realizar infinidad de maniobras para trabajos verticales y en altura. Realizamos los tres niveles con el programa formativo de Anetva, basado en el 2177/2004, de 12 de noviembre, donde se indican las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE nº 274 13/11/2004. Así como cursos específicos según la actividad que desarrolle cada empresa. Niveles iniciales y avanzados para todo tipo de cursos, poda, estructuras, taludes, instalación de linieas de vida, espacios confinados, rescate, etc.
Accés Seguridad Vertical es el único centro acreditado en Cataluña para impartir los cursos de trabajos verticales de Anetva ( Asociación Nacional de Empresas de Trabajo Verticales). Esta certificación te permite trabajar en toda la Comunidad Económica Europea ya que están certificados por la Ecra (European Committee for Rope Access).

formacion400

centre-de-formacio