2016 OBJECTIU: ZERO ACCIDENTS

NOTA INFORMATIVA SOBRE LES OBLIGACIONS A SEGUIR PER LES EMPRESES PROMOTORAS I CONTRATISTAS QUE REALIZEN OBRES MENORS

Existeix una elevada sinistralitat associada a la falta de compliment per part de les empreses i autònoms sobre les obligacions en matèria de Prevenció de riscos laborals i a la inadequada gestió de la seguretat i salud en aquest tipus d’obres. Aquestes circumstàncies i el fet que aquest tipus d’obres, tot hi la seva petita quantia, curta durada i absència de projecte, impliquin en nombroses ocasions, treballs d’alt risc, es tradueix en xifres de sinistralitat laboral preocupants, destacant els accidents per caiguda a diferent nivell amb resultats greus o mortal.

Tenint en compte les obligacions legals dels promotors i contractistes recollides principalment al Real Decret 1627/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció, la llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, i el V Conveni General del Sector de la Construcció, mitjançant aquesta nota recordem les principals actuacions que han de portar a terme les empreses promotores i contractistes, també en obres menors, per tal de garantir la seguretat i salut dels treballadors, dintre el marc dels principis de l’acció preventiva assenyalats en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

PROMOTOR:

  • Agrupar i transmetre al contratista la informació sobre riscos, les mesures preventives de l’obra i les mesures d’emergència que han d’aplicar.

  • Designar als tècnics competents para dirigir, executar, coordinar i supervisar l’obra. La designació de la Coordinació de la  Seguretat i Salut en fase de execució és preceptiva sempre que intervingui a l’obra més d’una empresa.

  • Dur a terme la coordinació i supervisió de les condicions de seguretat i salut a l’obra segons el que dicta la legislació vigent.

CONTRATISTA:

  • Efectuar l’apertura del centre de treball previ a l’inici de l’obra conforme a l’ordenança TIN/1071/2010 acompanyada amb la corresponent avaluació de riscos.

  • Establir els procediments de treball, definint que, qui i com és faran les tasques de forma segura, incloent les mesures de protecció col·lectiva e individual adeQuades a les feines a realitzar.

  • Complir i fer complir a les empreses subcontractades i treballadors autònoms les mesures de seguretat i salud en els procediments de treball.

  • Proporcionar la informació i la formació necessària als treballadors així com complir amb els requisits profecionals que recull el V Convenio General del Sector de la Construcción, on es prohibeix explícitament al grup professional tipus 1 ( peons ordinaris o aprenents )realitzar tasques que impliquin  treballs d’alçada situats sobre equips, mitjans auxiliars o elements provisionals.

  • Pertànyer al REA ( Registro de Empresas Acreditadas ) i diligenciar un llibre de subcontractació, si procedeix segons la llei 32/2006 desenvolupada per el R.D 1109/2007.

  • Nombrar recursos preventius, quan sigui necessari d’acord a la normativa d’aplicació ( article 32 bis i DA de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, article 22 bis i DA dècima del RD 39/1997, i DA única del RD 1627/1997).