MONOGRÀFICS

(Cursos acreditats per ANETVA)

Els cursos monogràfics poden ser d’actualització, normalment de 7 hores, o de verificació de 14 a 21 hores, depenent del nivell i experiència dels alumnes.

Monogràfic per a espais confinats

CONTINGUTS DEL CURS · DURACIÓ (entre 7 i 14 hores)

Mòdul (teoria/pràctica):

  • La seguretat des riscs en els treballs confinats. Conceptes bàsics: Definició, característiques, tipologia i comportament dels gasos.
  • Identificació de riscs i mesures preventives.
  • Normes i pautes de seguretat en els treballs en espais confinats.
  • Protocols de verificació d’entrada i sortida. Control d’accessos.
  • Permisos i autoritzacions. Identificació de responsables i funcions.
  • Equip de detecció i escapament: Tipologia i dispositius, característiques i prestacions.
  • Equips específics d’evacuació i rescat: Tipologia de dispositius, característiques i prestacions.
  • Procediments d’emergència i rescat.

Mòdul (teoria/pràctica):

  • Utilització de sistemes anticaigudes en espais confinats: Instal·lació i utilització del trípode. Ús de l’anticaigudes retràctil.
  • Accés a l’espai confinat: Aplicació de protocols, mètodes d’entrada a la vertical i estada a l’espai confinat.
  • Sistemes de comunicació i coordinació.
 • Tècniques d’evacuació urgent mitjançant l’utilització d’equips de rescat d’emergència: utilització del torn i retràctil amb recuperador i aplicació de sistemes de politges. Ús d’evacuadors de cordas.

Monogràfic per a poda

CONTINGUTS DEL CURS · DURACIÓ (14 hores)

Mòdul (Teoria/pràctica):

  • Aplicació del RD 2177 als treballs de poda en alçada.
  • Identificació de riscs específics en els treballs de poda en alçada.
  • Descripció de sistemes de treball.
  • Tipologia dels diferents llocs de treball. (Tipus d’arbres, poda en posicionament o en vertical, etc).
  • Equips específics de poda en alçada.
  • Utilització d’equips d’accés.
  • Instal·lacions de línies de treball i seguretat.
  • Accés de particulars.
  • Maneig específics de càrregues.
  • Procediments d’emergència i rescat.

Monogràfic per a instal·lacions de capçalera

CONTINGUTS DEL CURS · DURACIÓ (entre 7 i 14 hores)

Mòdul (Teoria/pràctica):

  • Normativa d’aplicació en els treballs verticals.
  • Identificació de riscs específics i planificació de la seguretat.
  • Identificació i control dels accessos a particulars.
  • Inspecció i preparació de l’àrea i del sistema de treball.
  • Instal·lacions, mètodes, processos i tipus de sistemes de subjecció.
  • Mesura i comprovació dels sistemes de subjecció.
  • Utilització d’equips d’accés.
  • Instal·lació dels paraments o línies de treball i seguretat.
  • Planificació i procediments d’emergència i rescat.
  • Línia de vida (només per a nivell Of.-III)
  • Organització de Recursos.

Monogràfic de tècniques de salvament per accidentats en suspensió.

CONTINGUTS DEL CURS · DURACIÓ (entre 7 i 14 hores)

Mòdul (Teoria/pràctica):

  • Normativa d’aplicació en els treballs verticals.
  • Principis bàsics de seguretat.
  • Planificació i procediments d’emergència i rescat.
  • Actuacions davant d’un accident en suspensió.
  • Tècniques i mètodes d’evacuació i rescat d’accidentats en suspensió.
  • Utilització d’equips en les tècniques d’evacuació i rescat.
  • Instal·lació de les línies de treball i seguretat.
  • Organització de recursos.

Monográfico para taludes y frentes rocosos

CONTINGUTS DEL CURS · DURACIÓ (entre 7 i 14 hores)

Mòdul (Teoria/pràctica):

 • Coneixements legislatius i normatius bàsics.
 • Criteris i normes de seguretat bàsiques que s’han d’aplicar durant el desenvolupament dels treballs sobre talussos i fronts rocosos.
 • Aplicació de la normativa sobre Equips de Protecció Individual i equips de treball, així com la normativa d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Característiques especials dels treballs en talussos i fronts rocosos.
 • Sistemes d’accés i posicionament de talussos i fronts rocosos.
 • Tipologia d’ancoratges i fronts rocosos i talussos.
 • Muntatge d’instal·lacions de capçalera, sistemes de subjecció i anticaigudes.
 • Progressions avançades i especials.
 • Planificació i supervisió de treballs.
 • Organització de recursos.
 • Nusos bàsics per a treballs verticals.
 • Evacuació i rescats bàsics: descens amb víctima.
 • Normes de seguretat davant condicions meteorològiques adverses.
 • Manipulació bàsica de càrregues en alçada.

CURSOS ANETVA

Programa formatiu acreditat per la Asociación
Nacional de Empresas de Trabajos Verticales:

 CURSO OF BASIC

 CURSO OF II

 CURSO OF III

 MONOGRÁFICOS

Documentació relacionada

 DOCUMENTACIÓN


ALTRES CURSOS

A més disposem d’un extens catàleg de cursos específics per a treballs verticals i en altura.

CURSOS GENERALS

DOCUMENTACIÓ

Aquí disposa dels documents necessaris
per realitzar la inscripció al curs:

PROGRAMA FORMATIVO

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN


logo_fundacio_tripartita

Documentació per la bonificació a través
de la Fundació Tripartita:

 INFORMACIÓN GENERAL

 CONTRATO AFILIACIÓN

 SIMULADOR DE CRÉDITO